DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Pomorskie. II konkurs dotacyjny: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011. Oferty można składać do 29 września 2011.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): oprac. red. ngo.pl

2011-09-13, 13.54

Konkurs obejmuje zadania zlecone wskazane do realizacji w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, spójne z celami strategicznymi „Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych Województwa Pomorskiego na lata 2006 - 2013” w następującym zakresie:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
 2. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
  b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 3. organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Data zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć 7 grudnia 2011 roku.

Wysokość środków z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 1.454.971,00 zł.

Składane oferty muszą mieć charakter wojewódzki!

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i do fundacji, jeśli cele statutowe powyższych podmiotów obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem, a które dodatkowo nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Województwa Pomorskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Dotacje nie mogą być udzielane na:

 1. realizację zadań finansowanych z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego z innego tytułu oraz z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z biura Funduszu z Warszawy oraz w ramach dofinansowania ze środków PFRON z samorządów powiatowych,
 2. zakup nieruchomości,
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku   publicznego,
 4. działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców,
 5. działalność samorządów zawodowych,
 6. działalność partii politycznych i fundacji utworzonych przez partie polityczne,

Oferty konkursowe należy składać do 29 września 2011 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45-15.45 bądź za pośrednictwem poczty - w kopercie opisanej II KONKURS ofert ze środków PFRON - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - ROPS. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.

Informacji udziela Bożena Ugowska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-565.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

miejsce: Pomorskie
data wydarzenia: od 2011-09-13 do 2011-09-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.