DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Pomorskie. II konkurs dotacyjny: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011. Oferty można składać do 29 września 2011.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): oprac. red. ngo.pl

2011-09-13, 13.54

Konkurs obejmuje zadania zlecone wskazane do realizacji w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, spójne z celami strategicznymi „Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych Województwa Pomorskiego na lata 2006 - 2013” w następującym zakresie:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
 2. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
  b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 3. organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Data zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć 7 grudnia 2011 roku.

Wysokość środków z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 1.454.971,00 zł.

Składane oferty muszą mieć charakter wojewódzki!

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i do fundacji, jeśli cele statutowe powyższych podmiotów obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem, a które dodatkowo nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Województwa Pomorskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Dotacje nie mogą być udzielane na:

 1. realizację zadań finansowanych z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego z innego tytułu oraz z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z biura Funduszu z Warszawy oraz w ramach dofinansowania ze środków PFRON z samorządów powiatowych,
 2. zakup nieruchomości,
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku   publicznego,
 4. działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców,
 5. działalność samorządów zawodowych,
 6. działalność partii politycznych i fundacji utworzonych przez partie polityczne,

Oferty konkursowe należy składać do 29 września 2011 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45-15.45 bądź za pośrednictwem poczty - w kopercie opisanej II KONKURS ofert ze środków PFRON - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - ROPS. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.

Informacji udziela Bożena Ugowska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-565.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

miejsce: Pomorskie
data wydarzenia: od 2011-09-13 do 2011-09-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.